ประกาศ

นักศึกษาที่จะส่งงานขอให้ส่งมาที่ ntpviruscom@hotmail.com
ตารางสอน

- วิชาที่สอนภาคปกติ 1/2557

4000113
4313704

 

ปฏิทินวิชาการ

- ภาคปกติประจำปี 2/2556 คลิก

Welcome to NaiTong's site


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ที่สอนโดย
อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


This site is a media to study and to learn
in many subjects which are tought by
Natthapat Sirikong, lecturer in
computer and information technology at
the faculty of science and technology,
Nakhon Sawan Rajabhat University.อ. ณัฐภัทร ศิริคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


Mr. Natthapat Sirikong
Lecturer in Computer and Information Technology
at the Faculty of Science and Technology,
Nakhon Sawan Rajabhat University, Thailand.


Read More:: ภาระงานที่รับผิดชอบ ::

ภาคการศึกษา 1/2557
1. อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
(มิ.ย.51 - ปัจจุบัน)
2. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคกษ.บป.
(มิ.ย.55 - พ.ค.59)

-------------------------------------------------------------------

ภาระงานที่รับผิดชอบในภาคการศึกษาอื่นๆ <คลิก>

-------------------------------------------------------------------แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กรกฎาคม 2557