NaiTong's profileการศึกษา
 • - อนุบาล-ประถม 6 โรงเรียนสรรพยาสงเคราะห์ (อนุบาลสรรพยา) จ.ชัยนาท
  - มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสรรพยาวิทยา จ.ชัยนาท


  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551
 • - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2554
 • - กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ
  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2548- ปัจจุบัน

 • ประสบการณ์การทำงาน
 • - อาจารย์อัตราจ้าง ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (มิ.ย. 2551-พ.ค. 2554)
 • - อาจารย์ประจำ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน)
 • - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 • ปรับปรุงล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2556